Aanbod Methoden & meer

Het aanbod Methoden & meer van Leertijd.nl is gericht op het kiezen en implementeren van nieuwe leermiddelen en methoden. Goed passende leermiddelen kunnen zowel een belangrijke rol spelen bij het effectiever leren als bij het prettiger werken. Leerkrachten in het basisonderwijs geven soms wel 14 verschillende vakken en het is belangrijk, zeker ook in het kader van het beheersbaar houden van de werkdruk, dat ze goed ondersteund worden door leermiddelen.


Geen methodeslaaf
Een goede facilitering vanuit de methode is erg belangrijk, maar in alle opzichten moet de leerkracht wel duidelijk de regie hebben. Door goed overzicht te hebben over de leerlijnen, de didactiek, de differentiatie en de organisatie blijft de methode een hulpmiddel en wordt geen doel op zich.

De metamorfose van de leermiddelen
Als we kijken naar het leermiddelenaanbod, dan bevinden we ons in een zeer interessante fase. Aan de ene zijde zien we de klassieke methoden die de leerstof lineair geprogrammeerd hebben en veel werken vanuit een convergent differentiatiemodel. Een model waaraan zeker ook haken en ogen zitten. Aan de ander kant zien we de opkomst van de adaptieve leersystemen die op verschillende manieren gericht zijn op het personaliseren van het onderwijsaanbod. Met wisselend succes overigens.

De beste methode
De beste methode bestaat niet. De kwaliteit van het geboden onderwijs zal altijd een kwestie zijn van de juiste afstemming zoeken tussen de leerdoelen van het onderwijsprogramma enerzijds en de leerbehoeften van de leerlingen anderzijds. Passende leermiddelen faciliteren deze afstemming op een goede manier en helpen onderwijsgevenden in vergaande mate. Zowel gericht op het individuele kind als op de groep als geheel. En daarbij is bijna iedere situatie verschillend.

Maatwerk
Daarom geloven we bij Leertijd ook dat het kiezen en implementeren van leermiddelen en methoden maatwerk is. Om die reden werken wij niet vanuit een gestandaardiseerd aanbod maar gaan graag met u in gesprek over hoe wij u kunnen helpen. In het maatwerkaanbod dat wij u daarna kunnen doen, zullen de onderstaande aanbodelementen een belangrijke rol spelen.

Aanbod leermiddelen en methoden Leertijd.nl door Jos Cöp

Flexibele trajecten
Leertijdtrajecten zijn anders. Op basis van duidelijke doelen en verwachte opbrengsten wordt een flexibel activiteitenprogramma bepaald en gevuld met passende aanbodelementen uit het bovenstaande overzicht. Dit programma bestaat uit korte fasen, cycli of sprints. De opbrengst van zo'n sprint kan en mag van invloed zijn op de vervolgstappen. Zo worden trajecten gerichter, efficiënter, beter planbaar en kostenbesparend.

Face-to-face, digitaal of hybride
Alle Leertijdtrajecten kunnen aangepast worden aan uw wensen. De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in een face-to-face, digitale of hybride omgeving. Ondersteund door Zoom, Google Meet of Microsoft Teams kan iedere bijeenkomst ook digitaal op een effectieve manier plaatsvinden.

Flexibele financiële afspraken
In veel gevallen maken we ook geen omvangrijke financiële afspraken vooraf, maar wordt gestart na het afspreken van een beperkt urentegoed dat besteed mag worden aan de eerste fase. Dit tegoed is tevens een budgettair plafond. Als de uren 'op' zijn, kan in overleg het urenbudget aangevuld worden. Op deze manier ontstaat er veel flexibiliteit, worden de kosten beperkt gehouden en is er nooit sprake van open eindjes.