Horen & werken

Horen & werken is een onderdeel van Leertijd.nl en begeleidt en adviseert leerkrachten en docenten met een gehoorprobleem en hun werkgevers. Het doel hierbij is om deze onderwijsprofessionals ondanks hun mindere gehoor op een effectieve en prettige manier het werk te laten doen. Uit ervaring blijkt dat deze ondersteuning in heel veel gevallen kan voorkomen dat deze mensen de werkzaamheden niet meer uit kunnen voeren en hun onderwijscarrière vroegtijdig moeten beëindigen.


Invalshoeken
Er zijn drie invalshoeken die belangrijk zijn bij het verbeteren van de situatie van een minderhorende onderwijsgevende. Het doel is daarbij om het spraakverstaan te verbeteren en de luisterinspanning terug te brengen. Als deze inspanning namelijk te groot is, kan dit leiden tot (chronische) stress en het ontstaan van een situatie die niet meer werkbaar is.

Hoortechnologie
De eerste invalshoek heeft te maken met de inzet van hoortechnologie. Slechts 10% van de volwassenen met gehoorklachten is medisch te behandelen. Bij de overige 90% is dat niet het geval en is een hoortoestel een noodzakelijke hulpbron. Eventueel aangevuld met het gebruik van microfoontjes die direct contact zoeken met het hoortoestel en het geluid doorgeven. 

Ruimte en akoestiek
De tweede invalshoek is de ruimte en de akoestiek. Over het algemeen is er in schoolgebouwen veel 'gehoorwinst' te behalen door de akoestiek en de ruimtelijke indeling aan te passen. Hierdoor kan het spraakverstaan verbeteren en het achtergrondlawaai beperkt worden. Soms kan dit al met hele bescheiden aanpassingen.

Aangepast lesgeven
De derde invalshoek is onderwijskundig van aard. Door andere didactische en organisatorische keuzes te maken, kan het geven van onderwijs een stuk minder belastend worden voor de minderhorende. Uiteraard zonder dat de onderwijskwaliteit eronder hoeft te leiden.

Begeleidingstraject
De drie genoemde invalshoeken kunnen in samenhang aan bod komen in een begeleidingstraject. Het doel daarbij is om de onderwijsgevende met een gehoorprobleem zo optimaal mogelijk te laten functioneren binnen de eigen werksituatie. In stappen kan zo'n traject er als volgt uitzien:

Basistraject Horen en werken Leertijd.nl


Maatwerk
Goed horen in het onderwijs is enorm belangrijk en tegelijkertijd heel persoonlijk. Geen gehoorprobleem en geen werkomgeving is hetzelfde. Daarom geloven wij dat goede hulp bieden maatwerk is. Soms kan dat met het hierboven afgebeelde begeleidingstraject. Maar in andere gevallen zullen de activiteiten er anders uitzien. Om die reden gaan wij graag met u in gesprek over wat wij voor u kunnen betekenen. De onderstaande aanbodingrediënten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen:

Aanbodingrediënten Horen en werken Leertijd.nl

Netwerk
Binnen Leertijd.nl is veel ervaring met gehoorproblemen in het onderwijs. Daarnaast beschikken we over een breed netwerk met kundige partners die ingeschakeld kunnen worden daar waar het gaat om de technische aspecten en de eventuele metingen.

Flexibele trajecten
Leertijdtrajecten zijn anders. Op basis van duidelijke doelen en verwachte opbrengsten wordt een flexibel activiteitenprogramma bepaald en gevuld met passende aanbodelementen uit het bovenstaande overzicht. Dit programma bestaat uit korte fasen, cycli of sprints. De opbrengst van zo'n sprint kan en mag van invloed zijn op de vervolgstappen. Zo worden trajecten gerichter, efficiënter, beter planbaar en kostenbesparend.

Face-to-face, digitaal of hybride
Alle Leertijdtrajecten kunnen aangepast worden aan uw wensen. De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in een face-to-face, digitale of hybride omgeving. Ondersteund door Zoom, Google Meet of Microsoft Teams kan iedere bijeenkomst ook digitaal op een effectieve manier plaatsvinden.

Meer informatie
Voor meer informatie of een kennismaking kunt u contact opnemen met Jos Cöp (joscop@leertijd.nl - 0631914789).